စက်ရုံခရီး

ကြီးမားသောထုတ်လုပ်မှုအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ

အလုပ်ရုံ (၂) ရုံ၊
အလုပ်ရုံ (၃) ရုံ၊
အလုပ်ရုံ (၁)၊
အလုပ်ရုံ (၄) ရုံ၊
အလုပ်ရုံ (၆) ရုံ၊
အလုပ်ရုံ (၇) ရုံ၊
အလုပ်ရုံ (၅) ရုံ၊
အလုပ်ရုံ (၈) ရုံ၊

အဆင့်မြင့် ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း

ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း (၁)၊
ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း (၂)၊

ဖောက်သည်အဖွဲ့ ဓာတ်ပုံ

ဖောက်သည်အဖွဲ့ ဓာတ်ပုံ (၃)
ဖောက်သည်အဖွဲ့ ဓာတ်ပုံ (၁)
ဖောက်သည်အဖွဲ့ ဓာတ်ပုံ (၂)
ဖောက်သည်အဖွဲ့ ဓာတ်ပုံ (၄)
လက်မှတ်
 • ကျွန်ုပ်တို့၏ သက်သေခံလက်မှတ် (၁)
 • ကျွန်ုပ်တို့၏ သက်သေခံလက်မှတ် (၂)
 • ကျွန်ုပ်တို့၏ သက်သေခံလက်မှတ် (၃)
 • ကျွန်ုပ်တို့၏ လက်မှတ် (၈)
 • ကျွန်ုပ်တို့၏ သက်သေခံလက်မှတ် (၅)
 • ကျွန်ုပ်တို့၏ လက်မှတ် (၄)
 • ကျွန်ုပ်တို့၏ လက်မှတ် (၆)
 • ကျွန်ုပ်တို့၏ သက်သေခံလက်မှတ် (၇)
 • ကျွန်ုပ်တို့၏ သက်သေခံလက်မှတ် (၉)
 • ၂
 • ၃
 • 165IP220942R0S山东美能达健身器材股份有限公司-01
 • 德州市科学技术奖-၁
 • ၁
 • 山东美能达健身器材股份有限公司-英文安全-01
 • 山东美能达健身器材股份有限公司-英文环境-01
 • 山东美能达健身器材股份有限公司-英文质量-01
အရည်အသွေးစစ်ဆေးမှု
 • အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်း (၃)၊
 • အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်း (၄)၊
 • အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်း (၅)၊
 • အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်း (၂)၊
 • အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်း (၆)၊
 • အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်း (၁၂)၊
 • အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်း (၁၃)၊
 • အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်း (၁၄)၊
 • အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်း (၁၅)၊
 • အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်း (၁၆)၊
 • အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်း (၁၇)၊
 • အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်း (၁၈)၊
 • အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်း (၁၉)၊
 • အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်း (၂၀)၊
 • အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်း (၂၁)၊
 • အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်း (၂၂)၊
 • အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်း (၂၃)၊
 • အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်း (၂၄)၊
 • အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်း (၂၅)၊
 • အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်း (၂၆)၊
 • အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်း (၂၇)၊
 • အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်း (၂၈)၊
 • အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်း (၂၉)၊
 • အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်း (၁)၊
 • အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်း (၇)
 • အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်း (၈)
 • အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်း (၉)၊
 • အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်း (၁၀)
 • အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်း (၁၁)၊